Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ambasadaoron\'i Allemagne sy Ramatoa Minisitry ny Asatànana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

...

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona II

Ranavalona2Ranavalona II sy ny fivavahana kristiana.

Tamin’ny andro nisehoan-dRanavalona II tao Andohalo, dia nisy Baiboly napetraka teo anilany. Ary nanomboka tamin’ny alahady 25 Oktobra 1868 dia nisy fotoam-pivavahana protetanta natao tao Anatirova. Natao Batisa ny Mpanjaka sy ny Praiministra tamin’ny 21 Febroary 1869 .ary  tamin’io andro io dia nisaoran-dRainilaiarivony ny vadiny niterahany 16 mba hahazoany manambady ny Mpanjaka « araka ny adidiny ».

Nandefa teny midina ny Mpanjaka ny amin’ny tsy maintsy hanajana ny andro alahady, natokana hivavahana ka tsy hiasana. Nasaina niala tamin’ny sampiny daholo ny olona. Tamin’ny 4 Jolay 1869, dia noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny Mpanjaka sy ny Praiministra. Ary tamin’ny Talata 20 jolay dia nalatsaky ny Mpanjaka ny vato fehizoron’ny Fiangonana Tranovato ao Anatirova.

Ny nandorana ny sampim-panjakana sy ny sampy hafa maro (1869).

Tamin’ny 8 septambra 1869 dia niakatra avy teny Ambohimanambola Ratoatra, Lehiben’ny mpitahiry an-dRakelimalaza, notronin’ny olom-baventy maro be avy teny, nolanjaina, nielo mena sy nitafy jaky ary niravaka volafotsy, sy vakana samihafa. Ny anton-diany dia ny mba hampahatsiahy an- dRanavalona II fa araka ny fanao dia tokony hanasina an-dRakelimalaza izy amin’izao fìandohan’ny fanjakany izao, satria izy Mpanjaka no tompon’ Ikelimalaza.

Angano / Vato mitsangana

anganoIndray andro, hono, nisy olona telo mianaka izay mahantra sy fadiranovana, ka menatr’olona noho ny fahantrany, dia nifindra monina tany anaty ala.Rehefa nandeha kelikely tao an’ala izy ireo, dia nahita rano madio mahafinaritra tao an’ala, ka nanorenany trano bongo teo amoron’ny rano. Randria, ilay rangahy, tsy mitsahitra mandeha mihaza ary izy miana­ka kosa mamboly eo amin’ny manodidina ilay trano bongo kely.

Indray andro anefa, tsy nody mihitsy Randria, nefa ny haza tao an- trano efa lany. Tsy naharitra izy mianaka, ka lasa nitady an-dRandria tany an’ala rehetra tany. Nony efa ela ny ela dia tapa-kevitra izy mianaka fa hody, dia injay nisy fofon-javatra maimbo reny; dia niroso hijery izany Ramatoa Razafy. Kanjo inona fa tsy Ingahy Randria no maty nahanton’olona eny ambony hazo. Nitomany nigogogogo izy mianaka no sady tsy hitany izay ataony. Farany notapahiny ny tady nihantonany ary dia nalevina teo akaikin’ilay foto-kazo nihantonany ny fatin-dRandria. Ary dia lasa nody izy mianaka. Namboly sisa no tena antom-piveloman’izy mianaka na miremby tantely an’ala any. Indray andro, nirahin-dreniny nifako kitay i Ketaka. Lasa izy naka kitay, nanangona kitay dia nodorany. Iny nisy bibilava nivoaka avy tao anaty afo ary tsitapitapitr’izay dia nisy Rangahy mainty nipetraka teo amin’ilay bibilava. Natahotra i Ketaka, nefa hoy ilay Rangahy mainty: Aza matahotra ianao fa tandidoko io bibilava io. Hay ve, tompoko, hoy izy namaly natahotra.Dia hoy ilay lahy mainty: amin’ny vato be ery ary akapohy amin’io vato io iny peratra an-tananao iny, fa misy olona hamoha varavarana anao eo dia mandrosoa, rehefa am- pandrosoiny ianao, dia alao ilay fanaovan-jiro volamena ao.