Famindram-pahefana (08 febroary 2016)

Kolontsaina / Ny fombany ny fanambadiana

kolontsainaNy vody ondry hiany no mahavady, na tsy nisy asin’Andriana

Mifampila Ralehilahy sy Ravehivavy, koa rehefa mifanaiky izy dia milaza amindrainy sy reniny Ravehivavy, manao hoe hanambady andranona aho, koa milaza amy nareo, koa rehefa manaiky ny Ray sy renindravehivavy dia milaza amin-dralehilahy Ravehivavy manao hoe dia manaiky ny Raikio sy ny renikio ary ralehilahy koa dia milaza aminy rainy sy ny reniny koa raha manana ray sy reny izy ary rehefa manaiky koa ny rainy sy ny reniny dia maniraka olon-kendry, Ralehilahy hangataka andravehivavy any aminy rainy sy reniny, ary nony tonga any aminy rainy sy ny rennin-dravehivavy ny eradralehilahy dia miteny manao hoe Izao noalehanay aty irahindranona sy ny Rainy sy amanReniny izahay hankaty aminareo hamoha varavarana hangataka ny fara hangatakany dimby hitoritory ravina, dia mamaly kosa ny ray sy renindravehivavy manao hoe Marina izany faraha mahalala ny trano hidirana sy ny varavarana hovohana izy Mianakavy dia sitrakay sy telinay koadia mamoha varavarana, izahay dia manome ny fara sy ny dimby izahay rehetra mifanaraka ny zaza dia mpitsiodrano no ataonay raha iroivintana izy roroa.

Angano / SAOFERA « AGOSTY »

anganoTeo ty ondaty fivalia’e, nanan’anake ampela raike. I Antsasavié ty anara’e. A fa bey o ajajao, le mbe tsy manambaly avao. Avy lahatane ty mpambole, ty ramose, ty mpiaraka anombe hangata-baly aze, le tsy nitea’e.

Eia ty eia, nirehafan-drae’e re.

  • O Antsasavié! Ondaty manao akore avao ty ho tea’o? Ze avy mangatam-baly azo le jeje’o aby, hoe ty raene.
  • Hejeko, Aba, fa tsy teako hanambaly ahy le ze ondaty mbe tsy fireiko indraike ty asa’e, fa i teo reo ondaty, fa misy ty mitovy asa ama’e, hoe re.

Le tsy naharehake sasa i rae’ey.

Tene, tene… Eia ty eia, avy lahatane ty ajalahy:

  • Mangatake o ana’areo o ho valy ty liako, hoe i ajalahy i.
  • Nao Antsasavié e! Ty mangatake azo toino, hoe ty rae’e.
  • Anontaneo he ty asa’e! hoe re.
  • Saofera « agosty », hoe i lahy.
  • Asa mbe tsy nireiko indraike zao, hoe ty Antsasavié te am-po’e ao.
  • Izay nipaieko o, Aba, hoe re.