Fihaonana tamin\'ny mpanao gazety (13 oktobra 2014)

Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin\\\'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy tamin\'ny alalan\'ny CEMDLAC & OFNAC ao amin\'ny Ministeran\'ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka (20 Aogositra 2014)

Ireo Mpitondra fanjakana Malagasy sy Sinoa miaraka amin\'ireo Artista Sinoa avy nampiseho ny talentany

Atoa DUHAIME Clément, Tompon\'Andraikitry ny OIF sy Ramatoa Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka

Minisitry ny Asatanana, Kolontsaina sy ny Vakoka & Vehivavy tsara tarehy indrindra eto Afrika

Volambetohàka 2014

Kolontsaina / Ranavalona I (tohiny 3)

ranavalona1Zava-tsarotra tsy nampoizina.

Ny fanafintohinana nataon’nv Dr Lvall (31 Jolav 1828).

Dr Lyall no solontena britanika nandimby an’i James Hastie. Tonga tao Antananarivo izy tamin’ny 31 jolay 1828, telo andro taorian’ny nahafatesan’ ny Mpanjaka Radama I. Raha mbola tao Anatirova ny « masina », ny fatin’ny Mpanjaka, dia iny eny Dr Lyall, niedinedina niakanjo volon-jaky, nitaingin-tsoavaly, nijerijery tery am-bavahadin-drova ! Gaga sy tafintohina ny olona  satria mbola fotoana fisaonana ny Mpanjaka tamin’io. Io fihetsika manafitohina mafy ny Malagasy io na dia tsy noheverin’i Dr Lyall ho zavadehibe aza, no mety ho antony tsy nandraisan-dRanavalona azy sy namerenany azy hody tamin’ny 29 marsa 1829. Nolazain’ny olona fa mpamosavy tokoa  manko izy tamin’io fotoana nibosesehan’ny mpanompo ny sampy Ramhavaly nanery azy nandeha teo no eo tamin’io 29 marsa 1829 io ka nampijaly azy tamin’ny bibilava sy ny teny ratsy tsy laitra nohenoina izay nahatonga azy narary saina ka nahafaty azy fotoana fohy taorian’ny nahatongavany tany Maorisy.

Ny raharaha Pinson sv nv tifi-tafondron’i Gourbevre.

Mpivarotra frantsay tao Fenoarivo i Pinson. Tratran’ny mpiambina morontsiraka nitsofoka an-  tanety ivelan’ny seranana izy, izany hoe « nangala-tseranana », izay heloka bevava teo amin’ny laläna malagasy. Nosamborina izy dia nandevozina ho saziny. Taitra mafy ny Governemanta frantsay nony nandre izany ka niverina nitaky ireo tany lazainy fa azy amin’iny morontsiraka nahitana an’i Pinson iny, tany efa nambaran-dRadama tamin’ny 1822 fa azy irery Mpanjakan’i Madagasikara. Koa ny tany notakian’ny governemanta frantsay dia Tintingue, ny Pointe à Larée ary Toamasina.

Angano / Raha

ANGANOAmintsika Malagasy dia karazan-teny atao hoe « conjonction » na teny mpampiankina ny hoe « raha » ary ahoana moa no niavian’ny teny hoe « raharaha ». Ny tantaran’izany no raisintsika.

Amin’ny zavatra mitafy nofo noharin’i Zanahary, dia isika olombelona no voalazan’ny tantara ho manan-tsaina sady fetsy be, tsy misy mahafehy antsika, hoy Zanahary tamin’ny vahoaka hafa tany an-danitra, fa manahirana, hono, ny mitondra ny zanak’olombelona. Na dia izy Zanahary aza, dia fitahintsika olombelona, hoy ny filazany.

Hoy ny mpanompo anankiray tamin’ireo zava-manan’aina vory teo (« Raha » no anarany):

  • Tompoko, izaho no alefaso ho any an-tany hifehezako ny olombelona milaza azy ho hendry sady fetsy araka ny teninao mba hijereko azy.
  • Sarotra anie, hoy Zanahary, ny mifehy sy mitondra olombelona.
  • Tsy mampaninona, hoy Raha.

Dia nomena fahefana ary Raha hidina ety ambonin’ny tany hifehy sy hitondra ny taranak’olombelona. Varatra no nanatitra azy teto an-tany ary nihorohoro ny tany aman-danitra tamin’ny andro nidinany voalohany. Tamin’izay anefa, ny voaloham-biby hitany, dia fosa. Vantany vao hitany dia nopelarany teha-tsofina Rafosa ka dangy tery, fa saika nandositra azy. Raha tampodiana Rafosalahy, dia nanontany azy Raha hoe: