Cirque rouge

Isalo

Kolontsaina fototry ny fampandrosoana

Ny tatitra nomen'ny PNUD momba ny fijerin'ny mpanapa-kevitra malagasy ny amin'izay ho avy ka mitondra ny lohateny hoe: "Culture et prospectives", izay azo adika ho kolontsaina sy vinavinam-piaraha-monina" dia nahitana ireto hevi-baventy ireto, 1. Ny fahafantarana ny tantaram-pirenena dia ahafahana mandrefy eo amin'ny fiaraha-monina ny làlana efa vita ary manetsika ny rehetra ho amin'ny dingana manaraka.

2. Ny famokarana ireo harena maro ao anatin'ny "biodiversité" dia miankina indrindra amin'ny Kolontsain'ireo mponina any an-toerana mba ho sahaza tokoa ny tontolo iainany sy ny tontolom-piainany, ireo tetik'asa ka ahitana vokatra.

Tsy ary ho voatanisa eto ireo fototr'asa entin'ny Kolontsaina ho amin'ny fampandrosoana fa ity "fafana" manaraka ity, dia mampiseho ny mety ho fiaraha-miasan'ny Ministeran'ny kolontsaina amin'ny Ministera samihafa. Ka hoy izahay raha mindrana ny tenin'i Rado hoe: "Koa saino lalina, saino marivo, fa isika izao no velona fanovan'ny maty, ary zanaka mpandova ny anaran-dray, ka tsy avelantsika ity tany ity raha tsy manana izay voninahiny ary asandratra koa ny vahoakany hahita ny anjara masoandrony."

NY HAREN'NY KOLONTSAINA ENTINA HIARA-MIASA AMIN'NY REHETRA

FANABEAZANA - FIKAROHANA - FIOFANANA AMIN'NY ASA - Fomba amam-panao - Vakoka --> Tantara, fikarohana - Fampisehoana an-tsehatra - Dihy, Hira FIZAHAN-TANY - TONTOLO IAINANA - RAHARAHAM-BAHINY - Vakoka - Vako-drazana - Taozavatra - Sakafo FIFANDRAISANA - FITATERANA - PAOSITRA SY FIFANDRAISAN-DAVITRA - Hira - Kabary - Teny - Horonan-tsary - Fampisehoana an-tsehatra - Fitenim-paritra FAHASALAMANA - MPONINA - Fanentanana amin'ny alalan'ny hira - Fanabeazana momba ny ° Fombam-paritra ° Vakoka - Fiakanjo - Dihy - Hira FAMBOLENA - FIOMPIANA - RANO SY ALA - VAROTRA - TOEKARENA - ANGOVO HARENA ANKIBON'NY TANY - JONO - Sakafo - Fomba amam-panao - Teny - Tantara FANATANJAHAN-TENA SY FIALAM-BOLY - Tolon'omby - Moraingy - Fanorona, Katro, ... - Tantara tsangany - Hira gasy - Fampisehoana an-tsehatra ATITANY - FILAMINAM-BAHOAKA - FIAROVAM-PIRENENA - ASAM-PANJAKANA - Teny - Fomba amam-panao - Tantara - Didy aman-dalàna

Geneviève Ramakavelo